ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลมนารมย์กำลังเปิดรับสมัคร

1. จิตแพทย์ประจำหอผู้ป่วยใน  

คุณสมบัติ

7. นักจิตวิทยาคลินิกอาวุโส

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
  สาขาจิตวิทยาคลินิค 
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดีและ
  สามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ได้ดี
ลักษณะงาน
- ทำการทดสอบเพื่อตรวจวินิฉัยทางด้านจิตวิทยา ได้ทั้งภาษาไทย
  และภาษาอังกฤษ
- ให้คำปรึกษาและทำจิตบำบัด Counselling &
  Psychothereapy ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
  ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- วางแผนร่วมทีมสหวิชาชีพเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
  ทางจิตวิทยา


จำนวน 1 อัตรา


- จิตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยใน
และ/หรือสารเสพติด
- ปฏิบัติงานในลักษณะ Fellowship
- มีการประกันรายได้

จำนวน 1 อัตรา

2. จิตแพทย์ผู้ใหญ่  

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

จำนวน 1 อัตรา

3. จิตแพทย์เด็ก  

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไปจำนวน 2 อัตรา

4. พยาบาลจิตเวช /พยาบาลทั่วไป ที่สนใจงานด้านจิตเวช (Full time)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 6 อัตรา

5. พยาบาลจิตเวช /พยาบาลทั่วไป ที่สนใจงานด้านจิตเวช (Part time)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช


จำนวน 1 อัตรา

6. นักจิตวิทยาคลินิก

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาจิตวิทยาคลินิก
- ประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ได้ดี
ลักษณะงาน
- ทำการทดสอบเพื่อตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
- ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารายกลุ่มและรายบุคคล
- ทำพฤติกรรมบำบัดและดูแลผู้ป่วยทางจิต
- วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางจิตวิทยา

จำนวน 2 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีรักใจงานบริการ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
- ให้บริการต้อนรับผู้ป่วยด้านหน้าโรงพยาบาล
- ให้บริการ Wheelchair กับผู้ป่วย
- Standby เมื่อมีเหตุการณ์ผู้ป่วยก้าวร้าว
- จำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย เมื่อมีผู้ป่วยก้าวร้าวเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นเฝ้าไข้ผู้ป่วย
- ให้บริการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


จำนวน 4 อัตรา

8. ผู้ช่วยการแพทย์ (แผนกผู้ป่วยนอก)

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขา สาธารณสุขศาสตร์)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ลักษณะงาน
รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจที่แผนก OPD เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนตรวจ ระหว่างตรวจและหลังตรวจ รวมทั้งเตรียมเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ


จำนวน 2 อัตรา

9. ผู้ช่วยการแทพย์ Day Program

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
- จบการศึกษาหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการลักษณะงาน
- ดูแลผู้มารับบริการด้าน Day Program
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัด
- ช่วยเหลือและคอยดูผู้ป่วยขณะทำกิจกรรมกลุ่ม
- ลงตารางนัดหมายผู้ป่วย
- จัดทำเอกสารของแผนก และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


จำนวน 2 อัตรา

10. ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS. Office ได้ดี
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้ลักษณะงาน
- เตรียมความพร้อมห้องก่อนการรักษากายภาพบำบัด
- ดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกายภาพบำบัด
- ดูแลการเคลื่อนย้ายผู่ป่วย
- ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผูป่วยได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 1 อัตรา

11. พนักงานดูแลสวน

คุณสมบัติ
- เพศชาย / อายุ 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดูแลจัดตกแต่งต้นไม้
- มีความอดทน
- มีใจรักงานสวน
- ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำสวนได้

ลักษณะงาน
- รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า
- ดูแลต้นไม้ในบริเวณของโรงพยาบาล
- ประสานงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตกแต่งสวนโรงพยาบาล
- ประสานงานแม่บ้าน เรื่องการจัดการขยะ
- ประดับธงตราสัญลักษณ์ และจัดสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับ

จำนวน 2 อัตรา

12. เภสัชกร

คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีใจรักการบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือ ตามรอบเวร (ไม่มีเวรดึก)

ลักษณะงาน
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ให้คำแนะนำการใช้ยา
- ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
- เตรียมยาเสพติด (Methadone) และวิตฤออกฤทธิ์ (Chloral Hydrate Syrup)

จำนวน 2 อัตรา


       ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางโรงพยาบาลเนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิต ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นความสามารถในการให้บริการของสถาน พยาบาลยังมีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะ การให้บริการทางด้านภาคเอกชน ดังนั้นบริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด ซึ่งก่อตั้ง โดยกลุ่มจิตแพทย์ได้ ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตขึ้น ชื่อว่าโรงพยาบาลมนารมย์ ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกบางนา กรุงเทพฯ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้โรงพยาบาลมนารมย์เป็น 

      โรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านสุขภาพจิตที่ครบสมบูรณ์ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล บริษัทจึงขอเชิญชวนท่านที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาล ท่านที่สนใจสามารถส่ง ประวัติ (Resume) ของท่าน ได้ทั้งทาง

E-mail : manaromhr@gmail.com หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 9 สุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพ ฯ 10260
โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 032 9595, 02 399 2822
โทรสาร : 02 725 9599

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player