กิจกรรมกลางวัน (Day Program)

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมกลางวันคือใคร

ผู้ที่ต้องการปรับตัวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการทางด้านอารมณ์ การจัดการความเครียด การปรับตัวทางสังคม การควบคุมพฤติกรรมและการดูแลตนเอง ที่มีสาเหตุจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือความไม่เหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมทำให้มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างปกติ

ใครคือผู้ให้บริการในกิจกรรมกลางวัน

ผู้ให้บริการกิจกรรมกลางวัน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพจิตที่ได้รับการอบรมฝึกฝนให้มีความรู้ ความชำนาญในการวินิจฉัยปัญหาและวางแผนบริหารกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลางวันในการให้ความรู้ฟื้นฟูพัฒนาผู้รับบริการ โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม บุคคลากรต่างๆ ดังกล่าว ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้รับบริการมาทำอะไรที่กิจกรรมกลางวัน

- ผู้รับบริการมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ Day Program สัปดาห์ละ 1–5 วัน ตามปกติ  ความถี่ของการมาร่วมทำกิจกรรมขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้บำบัด

- ผู้บำบัดประเมินความสามารถของร่างกาย จิตใจ ความสามารถในการเข้าสังคมและค้นหาปัญหาของผู้รับบริการ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้รับบริการแต่ละราย

- กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เน้นการแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้รับบริการ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม การสื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  การใช้ชีวิตอย่างสมดุล มีคุณภาพและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ ของบุคคลและครอบครัว ปัญหาการดูแลตนเองทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขอนามัย ปัญหาทักษะในการเลี้ยงชีพ

โปรแกรมกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

โปรแกรมกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุเป็นบริการเพื่อช่วยฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการโดยใช้กิจกรรมต่างๆเป็นสื่อในการบำบัดรักษาและส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถ
ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ

โปรแกรมประกอบด้วยการบริการทางกิจกรรมบำบัดและการบริการทางกายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

- การประเมิน สังเกตุ และให้คำปรึกษา ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
- การประเมินและให้การบำบัดในด้านการรับรู้ การรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว
- การฝึกทักษะสังคม
- การฝึกวางแผนการเดินทางโดยวิธีที่เหมาะสม และการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
- การจัดการความเครียดและการจัดการปัญหา
- การจัดการเวลาและการเงิน
- ฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะในบ้านให้เหมาะสม เช่น การดูแลเสื้อผ้า การจัดการเกี่ยวกับความสะอาด ภายในบ้าน การทำครัว เป็นต้น
- กิจกรรมนันทนาการ : ดนตรีบำบัด การจัดสวน
- การฝึกทักษะการใช้มือ ให้สามารถทำกิจกรรมได้ตามศักยภาพ
- แนะนำ วางแผน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
- แนะนำและจัดตารางเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ภายหลังเกษียณอายุ

กายภาพบำบัด

- การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
- การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด
- การควบคุมและเสริมสร้างสมดุลย์ในการทรงตัว

รูปแบบกิจกรรม มี 2 รูปแบบ คือ

1.กิจกรรมกลุ่ม

เพื่อช่วยฟื้นฟูทักษะต่างๆ เช่น ทักษะสังคม ทักษะการจัดการอารมณ์

2.กิจกรรมเดี่ยว

2.1 กิจกรรมบำบัด การนำกิจกรรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม มาใช้ในการบำบัด เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ
     ในชีวิตประจำวัน และคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี

2.2 กายภาพบำบัด ช่วยเหลือและฟื้นฟูในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหว การออกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและคงศักยภาพทางด้านสุขภาพ

2.3 โปรแกรมจิตวิทยา ให้คำปรึกษาญาติและตัวผู้สูงอายุ เรื่องการปรับตัว ส่งเสริมเรื่องความจำ


โปรแกรมแบ่งเวลาเป็น 3 ช่วง คือ

กิจกรรมกลุ่ม

โปรแกรมช่วงที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
โปรแกรมช่วงที่ 2 เวลา 10.30-14.30 น. (3 ชั่วโมง)

กิจกรรมเดี่ยว

ตามเวลานัดหมาย ครั้งละ 1 ชั่วโมง

* หมายเหตุ พักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.

ผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถดูแลตนเองได้
- ผู้สูงอายุในครอบครัวที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างใกล้ชิด
- ผู้สูงอายุที่รู้สึกเหงา หรือมีเวลาพบปะพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่นน้อยกว่าวันละ2-3 ชั่วโมง
- ผู้ที่มีปัญหาทางพฤติกรรม การดูแลตนเอง และต้องการปรับปรุงทักษะในการดำเนินชีวิต