จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพทางเพศ
ชื่อ - นามสกุล นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชศาสตร์สุขภาพทางเพศและครอบครัว

ภาษา ไทย อังกฤษ