คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ
พญ.ประไพ สุเทวี บุรี รองประธานกรรมการ
นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ
นพ.โกวิทย์ นพพร กรรมการ
คุณปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ
คุณมาริษ สมารัมภ์ กรรมการ
คุณปฐมา จิตตาลาน กรรมการ
   
   
   
คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
พล.ต. นพ.วีระ เขื่องศิริกุล
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
คุณปัญจะ เสนาดิสัย (ที่ปรึกษาด้านการเงิน)
นพ.เลอวุฒิ วงศ์สารพิกุล ( Asst. Professor, Chicago MedicalSchool ,
Chicago , U.S.A. )
Distinguished Professor M.F. Gaviria, M.D. University of lllinois Hospital ,
Chicago, U.S.A