คลินิคจิตเวชผู้สูงอายุ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

1. ปัญหาความจำ
2. ปัญหาการนอน
3. ปัญหาภาวะสมองเสื่อม
4. ปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน

โปรแกรมการรักษา
1. โปรแกรมผู้สูงอายุ (Geriatric day care program)
2. โปรแกรมฝึกสมอง (Brain rehabilitation program)
3. กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

โดยโปรแกรมประกอบด้วย
- การฝึกและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการทำกิจวัตรประจำวัน
- ประเมินและให้การบำบัดในด้านการรับรู้ การรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว
- ประเมินการทำงานของสมองก่อนการเสื่อมโดยมีโปรแกรมในการป้องกันและส่งเสริมการ ทำงานของสมองที่ผู้รับบริการ
  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
- การเสนอแนะให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุได้รู้จักการเตรียมตัว วางแผนเพื่อการยอมรับและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
- จัดตารางเวลา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ภายหลังเกษียณอายุจากงานประจำ
- การประเมินสมรรถภาพของร่างกาย การดูแล การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รับริการในแต่ละรายที่แตกต่างกัน
- เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยผ่านทางกิจกรรม เช่น กิจกรรม นันทนาการ กิจกรรมออกกำลังกาย การพักผ่อน
- ประยุกต์และดัดแปลงอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ช่วย
-ให้คำแนะนำและดัดแปลงสภาพบ้านหรือสภาพแวดล้อมรวมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางทางสถาปัตยกรรม
- การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บทความที่เกี่ยวข้อง : Dementia หญิงชราสองพี่น้อง กับ 2 สังขาร 1 วิญญาณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม