กายภาพบำบัด ( Physical or Physic Therapy)

กายภาพบำบัด ( Physical or Physic Therapy)


เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของร่างกายที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต
จะกระทำโดยนักกายภาพบำบัด ( Physical Therapist : PT )

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurophysiotherapy)
การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต หรือเส้น
เลือดในสมองตีบแตก ผู้ป่วยที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ และผู้สูงอายุ การ
รักษาทางกายภาพบำบัดคือการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการกลับไปทำงานและทำกิจกรรมทางสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การบริหารร่างกาย การฝึกการ
ทรงตัว การฝึกเดิน และการใช้กิจกรรมเป็นการฝึกร่วมด้วย ขั้นตอนและแผนการรักษาจะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน

กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ (Orthopedic)
การตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ได้แก่ อาการปวดคอ บ่า สะบัก ข้อไหล่ติด อาการปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดส้นเท้า
ปวดฝ่าเท้า ข้อเท้าแพลง อาการชาแขน ขา หรือฝ่ามือ นิ้วล็อค อาการปวดร้าวลงแขน-ขา
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ข้อเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อน กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
การบาดเจ็บจากการทำงาน รวมไปถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้
เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities) หรือเทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Techniques)
การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Therapeutic Exercise) พร้อมทั้งการให้คำแนะนำให้การปรับ
พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล


คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย (Geriatric)
เกี่ยวข้องกับทุกช่วงวัย แต่มักจะเน้นไปที่ผู้สูงวัย เช่นโรคข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง โรคอัลไซเมอร์ การเปลี่ยนข้อสะโพก และข้อต่ออื่นๆ
ภาวะการสูญเสียการทรงตัว เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นเรายังให้บริการการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยดูแลควบคู่ไปกับนักโภชนากรปรึกษาได้ที่แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมนารมย์