ผลการประเมินวิเคราะห์ความเครียด

ระดับคะแนน 30-60 

คำตอบของท่านแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก นั่นหมายความว่า ท่านกำลังตก อยู่ในสภาวะตึงเคียดหรือกำลังเผชิญ
วิกฤติการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง เช่น การเจ็บป่วยที่รุนแรงและหรือเรื้อรัง ความ พิการทางร่างกาย การสูญเสียหรือแยกจากบุคคลอันเป็นที่รัก
ปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว ปัญหาการตกงาน หรือ ถูกไล่ออกจากงาน

และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างชัดเจน ทำให้ชีวิต ไม่มีความสุข ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีความรุนแรงสูงมาก หากท่านปล่อยให้ความเครียดยังคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
อย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจนำ ไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเอง

_______________________________________________________________

หากคุณทราบแล้วว่ามีความเครียดมากน้อยเพียงใดให้ค้นหาสาเหตุของความเครียดเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด และเมื่อใดที่แก้ไขสำเร็จ อาการทางกายต่างๆ จะทุเลาลงเอง และในระหว่างนั้น ควรใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย แต่ถ้าพยายามคลายเครียดแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบ แพทย์ เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป