การบริการอื่นๆ
 ศิลปะบำบัด ละครบำบัด การเล่นบำบัด
ศิลปะบำบัด
ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ( Anthroposophic Art Therapy) เป็นศาสตร์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นกระบวนการเยียวยา บำบัดรักษา ผู้ที่ขาดความสมดุลตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับการแพทย์มนุษยปรัชญา
อ่านต่อ..

ละครบำบัด
ละครบำบัด คือ รูปแบบของการบำบัดที่นำศาสตร์ของละครมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของบุคคล ภายใต้ความสัมพันธ์ของการบำบัดรักษา นักละครบำบัด (Dramatherapist) เปรียบเสมือนทั้งนักคลินิกและศิลปิน ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรฐานของวิชาชีพ ในการนำเสนอวิธีการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของจิตใจ
อารมณ์ และพฤติกรรม แก่ผู้รับการบำบัด อ่านต่อ..

การเล่นบำบัด
การเล่นบำบัด คือ การเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ
การเล่นบำบัดเป็นวิธีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้การเล่นเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้สึกอย่างอิสระ ระบายปัญหาและความคับข้องใจผ่านการเล่น ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจัดการกับปัญหา
ด้วยตนเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ส่งผลให้เด็กดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น อ่านต่อ..

ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัดเป็นการนำดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะ
ทางสังคม ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง 
โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการบำบัด  อ่านต่อ..
   
 ความบกพร่องในการเรียนรู้ Learning Disabilities
ความบกพร่องในการเรียนรู้ Learning Disabilities
LD (Learning Disabilities ความบกพร่องในการเรียนรู้)เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะมีสติปัญญาที่ฉลาด
ในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กอื่น แต่การเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ
ที่เพื่อนอาจมีสติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน มีความพิการ
หรือปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียได้ถึงร้อยละ 7 อ่านต่อ..

   
 ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ MLD
ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ MLD
การเรียนของเด็กทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยหลายทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสังเกต
การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ฯลฯ เด็กบางกลุ่มมีข้อด้อยในทักษะบางด้าน
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียน อาจจะขาดทักษะในด้านการอ่าน-การเขียน-การฟัง-การพูด และเด็กที่มี
ความล่าช้าทางพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก อาจทำให้เขียนหนังสือได้ช้า ไม่เป็นระเบียบสวยงามได้ตามใจปรารถนา ซึ่งทักษะที่บกพร่องสามารถช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ อ่านต่อ..

   
 โปรแกรมบำบัดรักษาการติดสุราและยาเสพติด
โปรแกรมบำบัดรักษาการติดสุราและยาเสพติด
โปรแกรมเลิกสุรา
โปรแกรมเลิกยาเสพติด
โปรแกรมเลิกบุหรี่
โปรแกรมฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด
เทคนิคการเลิกสูบบุหรี่
สุรา ผลเสีย และวิธีการเลิกดื่ม