ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน  ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดและการพักฟื้นในสภาพแวดล้อมที่คล้ายบ้าน อบอุ่นเป็นกันเอง

การดูแลรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมนารมย์นั้น นอกจากการรักษาอาการทางจิตใจ และพฤติกรรมด้วยยาแล้ว ยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
ให้สามารถรับผิดชอบตนเอง และดำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขมากที่สุด ตลอดจนการช่วยสร้างภูมิต้านทานป้องกันการเกิดความเจ็บป่วยซ้ำ โดยอาศัยการบำบัดที่เรียกว่า "นิเวศน์บำบัด" (Milieu therapy)

นิเวศน์บำบัด เป็นกระบวนการการรักษาที่ช่วยฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง และช่วยป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ
ความสำเร็จของ "นิเวศน์บำบัด" จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านรวมตั้งแต่ การจัดสถานที่ บริเวณและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีความปลอดภัย อำนวยต่อการปรับตัว
และพฤติกรรมของผู้ป่วย นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจแล้ว ยังต้องมีทีมบุคลากรจากหลายสาขา อาทิ เช่น พยาบาลจิตเวช
นักจิตวิทยาคลิกนิก นักกิจกรรม และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ที่มีความรู้ ความชำนาญ เป็นผู้ดำเนินการรักษาให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลขณะที่พัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงมีการจัดโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้วินัย กติกา ความเหมาะสมและความคิดเห็นของสังคม เข้าใจปัญหาทาง
อารมณ์และกรบวนการคิดของตนเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตนเอง ฝึกความอดทน เพิ่มทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
สามารถรับมือกับความเครียดที่เข้ามาในชีวิต เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเห็นคุณค่าของตนเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุข

ดังนั้น โรงพยาบาลมนารมย์จึงขอความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ ให้ปฏิบัติตามโปรแกรมของโรงพยาบาล เคารพและรักษากฎระเบียบวินัย และกติกาต่างๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบำบัดรักษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของการรักษาต่อตัวท่านเองหรือคนที่ท่านรัก

ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
โรงพยาบาลมนารมย์คำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย จึงขอความร่วมมือกับทุกท่าน

ปฏิบัติตามระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเฉพาะเวลาเยี่ยมที่กำหนด
2. โรงพยาบาลอนุญาตเฉพาะผู้เยี่ยมที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้
3. ผู้เยี่ยมต้องแลกบัตรแสดงตนกับบัตรผ่านจากเจ้าหน้าที่และเซ็นต์ชื่อเข้าเยี่ยม
4. กรุณาอย่านำกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ และของมีค่าเข้ามาในบริเวณหอผู้ป่วย
5. ห้ามพกพาสารเสพติดเข้าในโรงพยาบาล หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
6. อาหารหรือสิ่งของฝากผู้ป่วย ต้องได้รับการตรวจและอนุญาตจากทีมผู้ดูแลรักษาก่อนทุกครั้ง
7. สิ่งของต้องห้ามในหอผู้ป่วยใน และห้ามมอบให้ผู้ป่วย ได้แก่
    7.1 เข็มขัด เชือกผูกรองเท้า เชือกผูกเอว ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุจุดไฟทุกชนิด
    7.2 อาวุธปืน ของแหลม ของมีคม มีด ที่โกนหนวด แก้ว หรือวัสดุใดๆ ที่อาจใช้ในการทำร้ายตนเองและผู้อื่น
    7.3 ยาทุกชนิดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสารเสพติดทุกชนิดและบุหรี่
8. ขอให้ทุกท่านรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และไม่นำข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น
9. ห้ามถ่ายรูปหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิดในหอผู้ป่วย หากฝ่าฝืนทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ขอให้ลบภาพออกจากอุปกรณ์บันทึกดังกล่าว
10. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี เข้าหอผู้ป่วย
11. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด และอาหารหรือผลไม้กลิ่นแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล
12. ห้ามสูบบุหรี่ในหอผู้ป่วยในและในบริเวณโรงพยาบาล


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมนารมย์

1. เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่จะขอตรวจสิ่งของและวัสดุต้องห้าม ซึ่งผู้ป่วยนำติดตัวมาและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยและผู้อื่นได้ และสวมชุด ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้
กรณีออกนอกโรงพยาบาลแล้วกลับเข้ามา ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนชุด และได้รับการตรวจร่างกายและความเรียบร้อยก่อนเข้าหอผู้ป่วย

2. รายละเอียดสิ่งของและวัสดุต้องห้าม ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในแผนกผู้ป่วยใน 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด ยา ของมึนเมาทุกชนิด
  ยาที่ซื้อมาเองจากร้านขายยา หรือยาที่สั่งโดยแพทย์ภายนอก
  กล้องถ่ายรูป กล้องวิดิทัศน์ โทรศัพท์มือถือ
  มีดโกน กรรไกร และของมีคมทุกชนิด
  ถุงพลาสติก เชือก เชือกรองเท้า
  สิ่งของ หรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค
  สัตว์เลี้ยงทุกชนิด

3. เครื่องประดับ และอุปกรณ์ใช้งานส่วนตัว

ไม่ควรเก็บเครื่องประดับ และของมีค่าไว้กับตนเอง โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย ส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ของผู้ป่วยจะนำมาใช้ได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้

4. กรณีที่ผู้ป่วยต้องการมีเงินสำรองติดตัวไว้เพื่อซื้อของ หรือสั่งอาหารพิเศษ โรงพยาบาลขอความร่วมมือให้ญาติ ฝากเงินไว้ที่พยาบาล และทำการเบิกจ่ายผ่านพยาบาลทุกครั้ง

5. การติดต่อบุคคลภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้
    5.1 โรงพยาบาลมีบริการโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณห้องโถงหอผู้ป่วยใน โดยอนุญาตให้ผู้ป่วยรับสายเข้าไม่เกิน 15 นาที
    5.2 กรณีที่ผู้ป่วยต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อญาติ พนักงานเคาน์เตอร์พยาบาลจะเป็นผู้ต่อสายให้ และจำกัดเวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อครั้ง
         โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์จากการโทรออก ซึ่งจะปรากฏในรายการค่าใช้จ่ายการรักษา
    5.3 กรณีที่มีโทรศัพท์ถึงผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยไม่สามารถรับสายได้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะรับและบันทึกข้อความและแจ้งผู้ป่วย
    5.4 ผู้ป่วยที่ต้องการส่งจดหมายถึงญาติหรือบุคคลภายนอก โรงพยาบาลมีบริการจัดส่ง โดยจัดเตรียมซองจดหมายและ อากรแสตมป์ โดยผู้ป่วยเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์เอง

6. การสูบบุหรี่
เนื่องจากโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องสูบบุหรี่ ขอให้แจ้งให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบ
โรงพยาบาลมีโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ และขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้ารับบริการได้ตลอดเวลา

7. กำหนดเวลาผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วยใน
ห้ามออกนอกหอผู้ป่วย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ และกลับเข้าหอผู้ป่วยก่อน 21.00 น.

8. เจ้าหน้าที่จะปิดโทรทัศน์บริเวณห้องโถงเวลา 21.00 น. และผู้ป่วยควรเข้านอนเวลา 22.00 น. เป็นอย่างช้า การนอนดึก หรือนอนไม่เพียงพอ จะส่งผลเสียต่อการรักษา และสุขภาพของผู้ป่วย

9. การเยี่ยมผู้ป่วยใน
    9.1 โรงพยาบาลอนุญาตให้ญาติ/ผู้ที่ญาติอนุญาตที่มีรายชื่อกำหนดไว้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย การแจ้งชื่อเพิ่มเติมญาติแจ้งผ่านแพทย์เจ้าของไข้
    9.2 เวลาเยี่ยม

    - วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ 
       เวลา 16.30 น. – 21.00น.

    - วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 
       เวลา 11.00 น. – 13.00 น. และ
       เวลา 16.30 น. – 21.30 น.

    9.3 ผู้ที่จะเฝ้าไข้ผู้ป่วย ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อน

10. โรงพยาบาลมนารมย์ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาดังนี้
     - ผู้ป่วยหรือญาติไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางโรงพยาบาล
     - ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ / จำหน่าย / จ่ายเอกสารเสพติดในโรงพยาบาล
     - ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น