การประเมินการทำหน้าที่ครอบครัว 36 ข้อ
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ

<
คำถาม
ตรงมาก ที่สุด
ตรง ปานกลาง
ตรง เล็กน้อย
ไม่ตรง เลย
   1. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านได้
   2. มีการพูดคุยกันเสมอว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ทำไปนั้นได้ผลหรือไม่
   3. เมื่อคุณขอให้คนในครอบครัวทำอะไรให้คุณมักไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้หรือเปล่า
   4. ครอบครัวของคุณแสดงความรักใคร่เอ็นดูต่อกัน
   5. คุณรู้สึกมีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง
   6. คนในครอบครัวสามารถทำผิดได้โดยไม่ต้องรับโทษ
   7. สมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้ากันได้เป็นอย่างดี
   8. เมื่อมีปัญหามักมีการปรึกษากันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
   9. บ่อยครั้งที่คุณไม่สามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดหรือรู้สึก
   10. ทุกคนในครอบครัวมีงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ
   11. แต่ละคนแสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีต่อกันอย่างเปิดเผย
   12. คนในครอบครัวจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา
   13. ครอบครัวของคุณ ห้ามมีการทำร้ายร่างกายกัน
   14. สมาชิกในครอบครัวมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
   15. การตกลงเรื่องต่างๆ ร่วมกันเป็นไปได้ลำบาก เพราะไม่ค่อยเข้าใจกัน
   16. ทุกคนสามารถพูดกันตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
   17. ครอบครัวของคุณไม่เคยขาดสิ่งจำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ
   18. บางคนในครอบครัวไม่ค่อยแสดงอารมณ์ หรือความรู้สึก
   19. ทุกคนยอมรับว่า แต่ละคนมีแบบฉบับของตนเอง
   20. ครอบครัวของคุณรักใคร่ปรองดองกันดี
   21. บางคนในครอบครัวก็ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปจนน่าอึดอัดใจ
   22. ขณะนี้ครอบครัวของคุณมีความสุขดีพอแล้ว
   23. คุณรู้ชัดเจนว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังจากคำพูดของเขา
   24. ครอบครัวของคุณต่างคนต่างอยู่
   25. ครอบครัวของคุณเผชิญกับปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้ดี
   26. ครอบครัวของคุณแก้ปัญหาความไม่สบายใจระหว่างกันได้ค่อนข้างดี
   27. ครอบครัวของคุณมีลักษณะตามสบาย ไม่ยึดถือมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใดๆ
   28. ทุกคนมักจะพูดกันตรงๆ แทนที่จะพูดผ่านอีกคนหนึ่ง
   29. แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
   30. ในครอบครัวของคุณ ใครจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ
   31. คุณกล้าบอกคนในครอบครัวเมื่อเขาทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบ
   32. ในยามวิกฤติคนในครอบครัวสามารถพึ่งพาอายศัยกันได้
   33. ผู้ใหญ่ในครอบครัวออกคำสั่ง หรือควบคุมเด็กมากเกินไป