การอบรมสัมมนา พัฒนา บุคลิกภาพและศักยภาพ

โรงพยาบาลมนารมย์มอบทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• การอบรม สัมมนาทางด้านสุขภาพจิต (seminar and training)

• การพัฒนาศักยภาพ (potential development)

• การพัฒนาบุคลิกภาพ (personality development)

• การสร้างทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (interpersonal relationship)

• การพัฒนาบุคคลในองค์กรด้วยโปรแกรมที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กร (organization psychology)

• การควบคุมอารมณ์ (managing emotion)

• การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย (stress management, relaxation and stress reduction techniques)

• การพัฒนาการ และการเลี้ยงดูเด็ก (child development and parenting)