เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ในเชิงวิชาการแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความเห็น
  หรือ คำแนะนำ จากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์
  ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ
  การนำข้อมูลไปใช้