ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
สุขภาพจิตที่ดี คือ รากฐานที่สำคัญของคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ครบสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยจรรยาบรรณ
พันธกิจ
 ให้บริการด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพจิต และจิตเวช ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 ให้บริการด้วยบุคลากรสหวิชาชีพที่มีความชำนาญและเจตคติที่ดีให้การรักษาทั้ง    สุขภาพกายและจิตใจ

 มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ส่งเสริมงานพัฒนาสุขภาพจิตแก่สังคมไทย