คลายเครียดง่ายๆ ที่โต๊ะทำงาน


ดร. อภันตรี สาขากร
นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์

ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่ทำให้รู้สึก ไม่สบายใจ อึดอัด และคับข้องใจ ความเครียดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ดีขึ้นได้ ทำให้รู้สึกกระตือรือร้นและไม่ประมาท แต่ถ้าเครียดสะสมหรือเครียดมากเป็นประจำอาจส่งผลเสีย ต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ดังนั้น การวางแผนการทำงานควรคำนึง ถึงการจัดสรรเวลาเพื่อลดระดับความความเครียดด้วย


แผนการคลายเครียดง่ายๆ ที่โต๊ะทำงานสามารถทำได้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้


1. แบ่งงานตามลักษณะออกเป็น 3 กลุ่ม
• งานเร่งด่วน – งานต้องรีบทำโดยทันที
• งานประจำ – งานปกติที่ต้องรับผิดชอบตามหน้าที่
• งานสร้างสรรค์เพิ่มพลังเชิงบวก – งานทำแล้วคลายเครียด


2. ใช้กระดาษเปล่า 1 แผ่น เขียนตารางนี้ลงในกระดาษแล้วเอารายการงานที่ต้องทำมาเขียนลง ตามช่อง แบ่งตามลักษณะงานและความสำคัญคลายเครียดที่ทำงาน


3. รวมวิธีคลายเครียดง่ายๆ ที่ชอบเพื่อใส่ไว้ในแผนการทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น
• การฝึกหายใจ (Breathing exercise)
วิธีการ นั่งในท่าที่สบายหลับตา เอามือประสานไว้บริเวณหน้าท้อง ค่อยๆ หายใจเข้าให้ลึกพร้อมกับนับ 1 ถึง 3 ในใจช้าๆ กลั้นหายใจนับ 1 ถึง 3 ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก นับ 1 ถึง 4 ช้าๆ ทำซ้ำติดต่อกัน 4-5 ครั้ง

• การจินตนาการ (Visualization)
วิธีการ นั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบาย จากนั้นหลับตา ทำจิตใจให้สงบ จินตนาการถึง สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น ท้องฟ้า สายน้ำ น้ำตก ทะเล เป็นต้น เมื่อจินตนาการจนจิตใจสงบขึ้นแล้ว ให้หายใจเข้าลึก ออกยาว พร้อมกับบอกสิ่งดีๆ กับตัวเอง เช่น “ฉันทำได้ ฉันมีความสามารถ ฉันสามารถผ่านอุปสรรคไปได้” แล้วนับ 1, 2, 3 ค่อยๆ ลืมตาขึ้นคลายเครียดที่ทำงาน


4. ลงมือปฏิบัติ เมื่อวางแผนทุกอย่างเรียบร้อย ส่วนสำคัญที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม