ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
- มีความละเอียด ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS. Office ได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีทีกษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
- มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้มารับบริการ
- ดูแลนำส่งเงินรายได้และเงินทอนให้แผนกบัญชี
- ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน
- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้, เจ้าหนี้
- รับ Admit ผู้ป่วย IPD

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
- จบหลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร
- มีความรู้เรื่องยา
- มีความละเอียด รอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถทำงานตามตารางเวรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- คีย์รายการยาเข้าระบบ จัดยา ให้แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- เบิกยา ตรวจสอบยา เช็คยา จัดเก็บยาให้ถูกต้อง
- รับสายโทรศัพท์จากผู้ป่วย
- งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 28- 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer, Express ได้
- มียานพาหนะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับใบขอซื้อ (PR) จากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
- จัดหา Supplier เปรียบเทียบเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และลดต้นทุนให้องค์กร
- ออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้ผู้ขายและติดตามสินค้า

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก
- มีใบประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
- การบำบัดทางจิตวิทยา และการให้คำปรึกษารายบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อเรา


ท่านที่สนใจสามารถส่ง ประวัติ (Resume) ของท่าน ได้ทั้งทาง E-mail : manaromhr@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 032 9595 โทรสาร : 02 725 9599

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด