กลุ่มจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการสุขภาพจิตที่ดีในเด็กและวัยรุ่น และเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวสถาบันการศึกษาและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในเด็ก และวัยรุ่น ทางโรงพยาบาลเน้นความสำคัญของการเสริมสร้างครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่น โดยมีบริการจัดอบรม สัมมนาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลเด็ก และวัยรุ่น พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาและบำบัด รักษาด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
กลุ่มปัญหาที่พบบ่อย การบริการรักษา
• พัฒนาการล่าช้า
• ปัญหาการเรียน
• ปัญหาเชาวน์ปัญญา
• ปัญหาพฤติกรรมทั่วไป
• ปัญหาการกิน
• สมาธิสั้น
• ออทิสติก

• การให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา
• การตรวจรักษารายบุคคล
• การตรวจเป็นครอบครัว
• การฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม
• การอยู่โรงพยาบาลเพื่อการฝึกช่วงกลางวัน
• กิจกรรมบำบัด
• กลุ่มฝึกทักษะการเข้าสังคม
• การฝึกพูด
• กลุ่มผู้ปกครองสำหรับการปรับพฤติกรรมเด็ก
• การประชุมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ปกครอง ครู ในหัวข้อเฉพาะ
• การเยี่ยมโรงเรียน
• การสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player