สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
อัตราค่าบริการ

ค่าบริการผู้ป่วยนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งแรก (ไม่รวมค่ายา)

1,000 - 3,000 บาท

อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งต่อไป

500 - 4,000 บาท

อัตราค่าจิตบำบัดรายบุคคล

800 - 3,000 บาท

อัตราค่าครอบครัวบำบัด

1,200 - 4,000 บาท

อัตราค่าประเมินทางจิตเวชเพื่อออกใบรับรองแพทย์

500 - 1,500 บาท

หมายเหตุ
อัตราค่าบริการสำหรับคนไทยเท่านั้น
** โรงพยาบาลมนารมย์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการผู้ป่วยใน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธรรมดา (เตียงเดี่ยว)


ค่าห้อง

5,000 บาท

ค่าการพยาบาล

3,000 บาท

ค่าบำบัดโดยสหวิชาชีพ

2,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล

1,200 บาท

รวม

11,200 บาท/วัน

(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)


ธรรมดา (เตียงคู่)


ค่าห้อง

3,500 บาท

ค่าการพยาบาล

3,000 บาท

ค่าบำบัดโดยสหวิชาชีพ

2,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล

1,200 บาท

รวม

9,700 บาท

(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)

ห้องพิเศษ


ค่าห้อง

6,500 บาท

ค่าการพยาบาล

3,000 บาท

ค่าบำบัดโดยสหวิชาชีพ

2,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล

1,500 บาท

รวม

13,000 บาท

(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)

ห้องพิเศษ มีสวนหย่อม


ค่าห้อง

7,000 บาท

ค่าการพยาบาล

3,000 บาท

ค่าบำบัดโดยสหวิชาชีพ

2,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล

1,500 บาท

รวม

13,500 บาท

(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)

ห้องสังเกตอาการ


ค่าห้อง

5,500 บาท

ค่าการพยาบาล

5,500 บาท

ค่าบำบัดโดยสหวิชาชีพ

-

ค่าบริการโรงพยาบาล

1,500 บาท

รวม

12,500 บาท

(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)

หมายเหตุ 1
* อัตราค่าบริการ (ต่อวัน)
1. ค่าการบำบัดโดยสหวิชาชีพ หมายถึง การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวช โดยนักบำบัดสาขาต่างๆ เช่น นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด นักดนตรีบำบัด นักโภชนาการ
2. ค่าการพยาบาลและค่าการบำบัดโดยสหวิชาชีพ ไม่รวมถึงการดูแลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะราย
3. อัตราค่าบริการห้องพักข้างต้นนี้ ไม่รวม : ค่าอาหาร ค่ายา และค่าตรวจรักษาอื่นๆ
4. การกำหนดประเภทห้องพักสำหรับผู้ป่วยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
5. ไม่รวมค่าอาหาร
6. อัตราค่าบริการสำหรับคนไทยเท่านั้น

หมายเหตุ 2
1. การคิดค่าบริการต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลฯ จนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน แต่เข้าอยู่โรงพยาบาลไม่ครบ 24 ชั่วโมงแล้วกลับ
2.1 ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 50 % (ค่าอาหารคิดตามจริง)
2.1 นานเกิน 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 1 วัน
3. กรณีที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลฯ นานกว่า 1 วัน ในวันที่ออกจากโรงพยาบาล
3.1 ถ้ากลับภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เข้าโรงพยาบาลฯ ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
3.2 ถ้ากลับหลัง 6 ชั่วโมง นับจากวันที่เข้าโรงพยาบาลฯ คิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน
4. กรณีย้ายห้องพักซึ่งมีราคาต่างกัน หากอยู่ในห้องที่มีราคาสูงกว่าเกิน 4 ชั่วโมง ขึ้นไป จะคิดค่าบริการห้องที่มีราคาสูงกว่า

** โรงพยาบาลมนารมย์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Sleep Lab

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sleep Lab


Sleep Lab

12,000 บาท

Sleep Lab แบบ 1 คืน 1 วัน (MSLT)

20,000 บาท